top of page
  • Facebook - Gray Circle

Definice použitých pojmů

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat „Hra o cenu“. Hru o ceny pořádá akciová obchodní společnost Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim, IČO: 60713356

Účastníci zapojení do Hry o cenu se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Hry o cenu.

Obecná pravidla

Hry o cenu se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami a kteří splní veškeré Soutěžní podmínky.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.

Soutěž je považována za zahájenou zahájením sezony v daném roce, tj. od 1.4. a trvá do 10.11.

Soutěžící se do Soutěže zapojí zasláním plně vyplněné věrnostní karty, jejíž fotografii zašle vyfocenou na e-mail rezervace@lesymb.cz do data 25.11. s uvedením jména, příjmení, telefonického a e-mailového kontaktu.

Plně vyplněná věrnostní karta musí obsahovat všechna 4 razítka, tzn. za každý zážitek = 1 razítko. Každý Uživatel, který absolvuje jeden ze čtyř zážitků uvedených na věrnostní kartě, obdrží v daném okamžiku věrnostní kartu a současně na každý další zážitek získává slevu 15 %. Slevy se nesčítají.

Věrnostní karta má své jedinečné číslo a může být přenosná.

Plně vyplněná věrnostní karta, odevzdána dle výše stanovených pravidel, bude zařazena do „Hry o cenu“.

Výherce bude VYHLÁŠEN 30.11. daného aktuálního roku.

Výhrou se rozumí dárkový poukaz na pobyt na Tree house Sojčí hnízdo pro 4 osoby s platností na následující sezonu, tzn. od 1.4. do 31.10. následujícího kalendářního roku. Poukaz je volně převoditelný a nelze jej směnit za hotovost.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zaslání poštou na kontaktní adresu – vždy však oproti fyzicky dodané zcela vyplněné věrnostní kartě. Poštovní adresu uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Povinnost předání výhry Výherci je splněna okamžikem fyzického předání plně vyplněné věrnostní karty Pořadateli a současně fyzického předání výhry Výherci.

 

Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

Komunikace ze strany Pořadatele proběhne prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

 

Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od vylosování Výherce, a to prostřednictvím e-mailu, který uvedl Výherce.

Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, osobně v provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem. Podmínkou vydání výhry Výherci je odevzdání plně vyplněné věrnostní karty Pořadateli ze strany Výherce.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.

Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry právní cestou je vyloučeno.

 

Osobní údaje

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

 

Závěrečná ustanovení

Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 27. 6. 2022.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
bottom of page